ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna

 • Podstawą prawną do pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim są:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1309),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr VI/31/07 z dnia 12.04.2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim,
 • Uchwała Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr XX/136/08 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

§ 1 Przepisy definiujące

 • Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  • zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim,
  • szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim,
  • przedszkolu-należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 2 w Brześciu Kujawskim,
  • statucie-należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim,
  • organie prowadzącym zespół – należy przez to rozumieć Gminę Brześć Kujawski,
  • organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
 • Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.
 • Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat i jest zgodny z ramowym planem nauczania.
 • Cykl kształcenia w przedszkolu zaczyna się od trzeciego roku życia dziecka i jest zgodny z ramowym planem nauczania.
 • Zespół funkcjonuje w trybie stacjonarnym lub zdalnym, w zależności od obowiązujących rozporządzeń.
 • Zespół posiada pieczęć wspólną dla wszystkich placówek o brzmieniu: Zespół Szkół nr 2 ul. Konarskiego 63 87-880 Brześć Kujawski tel.54/252-13-20.
 • Tablice i pieczęcie szkoły i przedszkola wchodzących w skład zespołu zawierają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły/przedszkola.

§ 2 Dane administracyjne

 1. W skład zespołu wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 w Brześciu Kujawskim,
  2. Przedszkole Publiczne nr 2 w Brześciu Kujawskim.
   Siedziba Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się w Brześciu Kujawskim na działce nr 297/1 o powierzchni 0,5560 ha przy ulicy Konarskiego 63,
   87-880 Brześć Kujawski.
 2. Zespół jest jednostką budżetową.
 3. Obsługę finansową i administracyjną zespołu prowadzi Centrum Usług Wspólnych.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zespołu regulują przepisy odrębne.
 5. W zakresie nieuregulowanym w statucie stosuje się postanowienia zawarte w statutach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim oraz Przedszkola Publicznego nr 2 w Brześciu Kujawskim.
 6. Szkoła podstawowa i przedszkole obejmują swoją działalnością obwód szkolny i przedszkolny ustalony przez Gminę Brześć Kujawski. Granice obwodu: ulice miasta Brześć Kujawski: Ciborowskiego, Hołówki, Włodzimierza Karczemnego, Kasprowicza, Końcowa, Kopernika, Konarskiego, Kraszewskiego, Kościuszki, 11 listopada, Mickiewicza, Miła, Okrzei, Pusta, Orzeszkowej, Prusa, Pułaskiego, Przemysłowa, Radziejowska, Sokolników, 3 maja, Zachodnia, Szkolna, Traugutta, Słowackiego.

ROZDZIAŁ II PRACA ZESPOŁU

§ 3 Cele i zadania zespołu

 • Zespół realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz przepisach jemu podrzędnych. Koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Szczegółowe cele i zadania szkoły podstawowej i przedszkola określają ich statuty.

ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU

Organami Zespołu są:

 • Dyrektor zespołu
 • Wicedyrektor zespołu
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

Zadania i kompetencje organu prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

§ 4 Dyrektor zespołu

 • Zespołem kieruje dyrektor zespołu.
 • Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły i przedszkola w rozumieniu Ustawy Prawo oświatowe.
 • Tryb i zasady powoływania dyrektora określają odrębne przepisy.
 • Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu.
 • Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczych zespołu.
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 • Dyrektor, w zakresie o którym mowa w punkcie 6, w szczególności:
  • decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,
  • decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,
  • decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu,
  • określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników zespołu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
  • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
 • Dyrektor jest przedstawicielem zespołu na zewnątrz.
 • Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 • Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową zespołu:
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • przyjmowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do placówek, przenoszenie ich do innych klas i oddziałów,
  • występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  • realizowanie zadań związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego nauczycieli w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
  • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji postanowień Konwencji Praw Dziecka,
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
  • wyrażenie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego poza szkołą;
  • w zakresie spraw organizacyjnych:
   • opracowanie arkusza organizacji pracy zespołu,
   • ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
   • dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu nauczania do użytku szkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  • w zakresie spraw finansowych:
   • przygotowanie oraz realizowanie planu finansowego,
   • dysponowanie określonymi środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej;
  • w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
   • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą zespołu,
   • dbałość o wyposażenie zespołu w środki dydaktyczne oraz sprzęt szkolny,
   • organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu zespołu,
   • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
   • organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
   • organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
  • w zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:
   • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w zespole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę zespołu.

§ 5 Wicedyrektor zespołu

 • Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu, Radą Pedagogiczną, Kuratorium Oświaty i organem prowadzącym.
 • Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektora szkoły zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez dyrektora.
 • Zadania wicedyrektora:
  • zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w zakresie przewidzianym przez zakres jego obowiązków;
  • informuje dyrektora o wszelkich problemach i decyzjach podjętych w czasie, gdy dyrektor był nieobecny.
  • Decyzję wicedyrektora, w uzasadnionych przypadkach, może uchylić dyrektor szkoły.

§ 6 Rada Pedagogiczna

 • Kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań poszczególnych placówek wchodzących w skład zespołu, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, jest Rada Pedagogiczna.
 • W zespole działa jedna wspólna Rada Pedagogiczna.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor zespołu oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 • W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu.
 • Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności przez nią uchwalony.
 • Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.
 • Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora zespołu, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 • Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  • przyjmowanie planów pracy zespołu,
  • przyjmowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole czy przedszkolu,
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora zespołu,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz organizację wychowania, nauczania i opieki w przedszkolu,
  • projekt planu finansowego zespołu,
  • wnioski dyrektora zespołu w sprawie przyznania nauczycielom wyróżnień i odznaczeń,
  • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
 • Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zespołu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia organu sprawującego nadzór pedagogiczny są ostateczne.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.
 • Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zmiany do niego.

§ 7 Rada Rodziców

 • W zespole działa wspólna Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów i wychowanków przedszkola.
 • W skład Rady Rodziców zespołu wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych szkoły, wybranych na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału i przedstawiciele rad oddziałowych przedszkola wybranych na zebraniu rodziców wychowanków przedszkola.
 • Kompetencje Rady Rodziców zespołu:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
  • wnioskowanie o zmianę w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników,
  • opiniowanie zgody na podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem.
 • Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 • Rada Rodziców może występować do innych organów zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.
 • Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie działalności statutowej (Fundusz Rady Rodziców).
 • Zasady wydatkowania środków funduszu określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 8 Samorząd Uczniowski

 • W zespole działa Samorząd Uczniowski.
 • Szczegółowe zasady pracy Samorządu Uczniowskiego umieszczono w statucie szkoły.
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

§ 9 Współpraca organów zespołu

 • Wszystkie organy zespołu współdziałają w sprawach kształcenia oraz wychowania dzieci i uczniów.
 • Organy zespołu ustalają swój plan pracy na dany rok szkolny do 30 września br. i przedstawiają go pozostałym.
 • Działające w zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 • Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w punkcie 1, dyrektor zespołu, nie rzadziej niż raz na semestr, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez radę nauczyciel.

§ 10 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami zespołu

 • Każdy organ ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem oraz własnym regulaminem.
 • Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora zespołu, który kierując się dobrem zespołu podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu.
 • W zespole obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami:
  • obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie zespołu,
  • prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany na piśmie, po przedstawieniu uchwały swojego gremium,
  • dyrektor w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi doszło do sporu,
  • posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa, którą prowadzi dyrektor ze stronami sporu, aby wyjaśnić jego przedmiot i ustalić oczekiwania stron,
  • dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia porozumienia w przedmiotowej sprawie,
  • dyrektor wyznacza protokolanta, który sporządza dokument z posiedzenia mediacyjnego,
  • dyrektor ma prawo do powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami sporu,
  • dyrektor, w przypadku braku kompromisu, podejmuje decyzję jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu i dobrem zespołu,
  • decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna,
  • spór pomiędzy dyrektorem, a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności od jego przedmiotu, organ prowadzący albo organ nadzoru pedagogicznego,
  • decyzja ww. organów jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

§ 11 Ogólne zasady zatrudniania w zespole

 • W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 • Zasady zatrudniania nauczycieli oraz ich prawa i obowiązki określają Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, statuty szkoły i przedszkola.
 • Zasady zatrudniania pracowników administracji i obsługi oraz ich prawa i obowiązki określają zakresy czynności opracowane dla każdego pracownika oraz kodeks pracy.
 • Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie pełnych kwalifikacji pedagogicznych ustalonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Pracowników administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.
 • Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi zespołu informację z Krajowego Rejestru Karnego (od 01.09.2008).
 • Przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem dyrektor ma obowiązek zasięgnięcia informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.
 • Z mocy ustawy nauczyciel w czasie pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 12 Obowiązki pracowników

 • Obowiązki nauczycieli określają Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, statuty szkoły i przedszkola.
 • Obowiązki pracowników administracji i obsługi określają zakresy czynności opracowane dla każdego pracownika oraz Kodeks Pracy.
 • Do obowiązków wszystkich pracowników zespołu należy:
  • realizacja obowiązków wynikających z zatrudnienia,
  • przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
  • przestrzeganie przepisów, w tym dotyczących BHP, przeciwpożarowych oraz porządku pracy obowiązującym w zespole,
  • ochrona danych osobowych przetwarzanych w zespole,
  • poszanowanie mienia zespołu,
  • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.
  • Szczegółowy zakres obowiązków pracowników pedagogicznych umieszczono w statucie przedszkola i szkoły.
  • Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi znajduje się w dokumentacji pracowników.
  • Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli, pracowników administracji i obsługi sprawuje dyrektor zespołu.

§ 13 Organizacja zespołu

 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu.
 • Arkusze organizacji zatwierdza organ prowadzący.
 • Szczegóły organizacyjne placówek, w tym liczbę pracowników, oddziałów oraz organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych, a także formy pracy, określają statuty przedszkola i szkoły.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14 Organizacje i stowarzyszenia

 • W zespole mogą działać organizacje i stowarzyszenia-z wyjątkiem tych o charakterze politycznym i propagandowym.
 • Celem statutowym takich organizacji i stowarzyszeń powinna być działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza.
 • Podjęcie działalności w zespole wymaga uzyskania zgody dyrektora i pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 15 Zmiany w statucie

 • Zmiany statutu wymagają formy pisemnej w trybie określonym w Ustawie Prawo oświatowe.
 • Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i uchwala jego zmiany lub uchwala nowy statut.
 • Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor, organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego.
 • Dyrektor w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu opracowuje tekst ujednolicony statutu.
 • Dyrektor po przygotowaniu tekstu ujednoliconego jest odpowiedzialny za upublicznienie statutu społeczności zespołu i umieszczenie go na stronie internetowej zespołu.
 • Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, uchwalony 21.01.2009 r.
 • Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 26.01.2021 r.
 • Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 11 w dniu 26.01.2021r. na posiedzeniu .