O egzaminie

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII. W 2022 r. podobnie jak w roku ubiegłym egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Jest on przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowego (tj. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego).

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. 24 maja 2022 r. ( wtorek ) godzina 9 : 00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  2. 25 maja 2022 r. ( środa ) godzina 9 : 00– egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  3. 26 maja 2022 r. ( czwartek ) godzina 9 : 00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić           ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się:

  • zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych),
  • zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie:

  • wynik procentowy (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej, które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu,
  • wynik w skali ‎centylowej ( odsetek liczby ósmoklasistów, zaokrąglony do liczby całkowitej, którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Informacje dodatkowe

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Szczegółowe ‎informacje dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2021/22 dostępne na stronie www.cke.gov.pl.