Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły jest dobrowolnei nieodpłatne. Jest ona organizowana w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, poradni specjalistycznych oraz innych instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie. W szkole pomoc ta jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem w postaci:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia  takich jak: kółko matematyczne, kółko polonistyczne, kółko plastyczne, kółko teatralne, chór, zajęć z uczniem zdolnym w klasach młodszych oraz zajęć muzyczno- ruchowych w przedszkolu,
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych:
  • korekcyjno- kompensacyjnych,
  • logopedycznych,
  • rewalidacyjnych,
  • terapii SI w przedszkolu.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej zajmuje się rozpoznawaniem i zaspokajaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i psychofizycznych  uczniów oraz rozpoznawaniem indywidualnych możliwości edukacyjnych, wynikających w szczególności z:

 • niepełnosprawności,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • szczególnych uzdolnień,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • niepowodzeń edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pedagog szkolny- Aleksandra Paczewska

Godziny pracy:

Poniedziałek

8:00-12:30

Wtorek

8:00-12:30

Środa

8:00-11:30

Czwartek

8:00-12:30

Piatek

8:00-12:30

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • Wspieranie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.
 • Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w trudnych sytuacjach wychowawczych  oraz pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dziećmi.
 • Koordynacja pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
 • Prowadzenie zajęć profilaktyczno- wychowawczych  z uczniami z zakresu: komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości, zagrożeń wynikających z korzystania z internetu oraz zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia,
 • Współpraca z rodzicami w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów, którzy znajdują się 

w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Terapeuta pedagogiczny:

Zajęcia prowadzą: 

Jolanta Rosół, poniedziałek 12;30-15;30

Aleksandra Paczewska, poniedziałek 12;30-13;30

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogiki korekcyjno- kompensacyjnej.

Zajęcia są ukierunkowanych na:

 • usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja),
 • wspomaganie mocnych stron, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych i mogły je zastąpić (kompensacja).

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom  z zaburzeniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju, a także przy pomocy odpowiednio dobranych środków koryguje niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje.

Wspomaganie rozwoju dzieci z problemami w nauce odbywa się etapowo i obejmuje rożne zakresy:

 • ćwiczenia rozwijające sprawność manualną,
 • terapię ręki – ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni,
 • ćwiczenia funkcji wzrokowych i słuchowych
 • ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie
 • ćwiczenia usprawniające umiejętności matematyczne
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych: percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetyczno- ruchowej.

 

Rewalidacje:

Dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni psychologiczno-pedagogicznej organizowane są na terenie szkoły zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego ucznia.

Nauczyciele prowadzący:

 • Katarzyna Woźniak
 • Katarzyna Stępczyńska
 • Ludmiła Małkowska