Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego działa w ramach własnych i dowolnych zadań przy współpracy i dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

 

Pragniemy kształtować w wychowankach postawy sprzyjające zdrowemu stylowi życia, bez środków uzależniających.

Celem świetlicy w roku kalendarzowym 2021 będzie profilaktyka uzależnień. 

 

Skupimy się szczególnie na:

– wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka;

– kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości;

– umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie;

– asertywnej postawie w zetknięciu z używkami;

– promowaniu zdrowego stylu życia;

Najważniejsze zadania świetlicy:

– profilaktyka uzależnień i agresji ;

w tym:

– prowadzenie zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny  – dostarczanie informacji o alkoholu, nikotynie, narkotykach oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu;

–  pokazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do osobistych satysfakcji bez zażywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ;

– współpraca z podmiotami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów.

Pod hasłem : Żyję bez uzależnień.

Sposób realizacji:

– zajęcia dla uczniów klas VII- VIII z zakresu uzależnień i sposobów walki z nimi, właściwych zachowań- opiekun świetlicy, policjant, psycholog;

– przedstawienia o tematyce profilaktycznej w szkole i poza nią;

– konkursy ( plastyczny)- Stop uzależnieniom.

– akcje charytatywne ( zbiórka korków, fantów dla WOŚP, karmy dla zwierząt w schroniskach);

– organizacja Zielonej Szkoły;

– udział w ogólnopolskiej akcji ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

– organizacja wypoczynku letniego i zimowego.