Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego działa w ramach własnych i dowolnych zadań przy współpracy i dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

 

Pragniemy kształtować w wychowankach postawy sprzyjające zdrowemu stylowi życia, bez środków uzależniających.

Celem świetlicy w roku kalendarzowym 2021 będzie profilaktyka uzależnień. 

 

Skupimy się szczególnie na:

– wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka;

– kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości;

– umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie;

– asertywnej postawie w zetknięciu z używkami;

– promowaniu zdrowego stylu życia;

Najważniejsze zadania świetlicy:

– profilaktyka uzależnień i agresji ;

w tym:

– prowadzenie zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny  – dostarczanie informacji o alkoholu, nikotynie, narkotykach oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu;

–  pokazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do osobistych satysfakcji bez zażywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ;

– współpraca z podmiotami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów.

Pod hasłem : Żyję bez uzależnień.

Sposób realizacji:

– zajęcia dla uczniów klas VII- VIII z zakresu uzależnień i sposobów walki z nimi, właściwych zachowań- opiekun świetlicy, policjant, psycholog;

– przedstawienia o tematyce profilaktycznej w szkole i poza nią;

– konkursy ( plastyczny)- Stop uzależnieniom.

– akcje charytatywne ( zbiórka korków, fantów dla WOŚP, karmy dla zwierząt w schroniskach);

– organizacja Zielonej Szkoły;

– udział w ogólnopolskiej akcji ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

– organizacja wypoczynku letniego i zimowego.

 

W roku szkolnym 2021/ 2022 wzięliśmy udział:

  1. Wzięliśmy udział w Projekcie Ogólnopolskim – Zachowaj Trzeźwy Umysł; Zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Plastyczny ,, Stop uzależnieniom. – konkurs plastyczny”, pogadanki , quizy.
  2. W dniu 6 maja odbyło się spotkanie klas 7 i 8 z psychologiem Adamem Grudniem na temat uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi. Także przekazane zostały informacje dotyczące możliwości kontaktu ze specjalistami.
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zaprosił w maju uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym . Moda na dopalacze nie obowiązuje. Jest to przedsięwzięcie skierowane do młodzieży uczestniczącej w realizacji programu edukacyjnego Dopalacze – trzecia strona zjawiska. Konkurs ma na celu m.in. upowszechnienie wiedzy oraz kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z zażywania tzw. dopalaczy. Wysłaliśmy prace Uczniów kl. VII- VIII.
  4. Uczniowie klas III- VIII  skorzystali z programu ,,Lekcja w kinie” . Tematem było ,,Jak bezpiecznie poruszać się po sieci. Uwaga Internet”. Spotkanie miało miejsce w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku.
  5. 24 maja- 5 czerwca- to dni poświęcone kampanii : Szkolna Kampania Antytytoniowa z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu- pogadanki, wykłady, konkurs plastyczny, prelekcja filmów edukacyjnych.
  6. Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie potwierdziło i podziękowało za aktywny udział w ogólnopolskim programie edukacji filmowej oraz współpracę zarówno w trakcie czynności organizacyjnych, jak i w procesie ewaluacji realizowanego projektu, zwłaszcza zapobiegającemu uzależnieniom.