ZARZĄDZENIE NR 35/2021/2022

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY MONITOROWANIA

WEJŚĆ I WYJŚĆ OSÓB POSTRONNYCH NA TEREN SZKOŁY

z dnia 23 lutego 2022r.

 

Na podstawie art. 1,3 i 5 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.z 2019r, poz. 1148) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. , poz. 69 z późn. zm.), Dyrektor Zespołu szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, zarządza, co następuje:

 1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniom Szkoły wdrażam „Procedury monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren szkoły” które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
 2. Zarządzenie obowiązuje nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszelkie osoby postronne, wchodzące na teren szkoły.
 3. Procedury udostępnione są do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową zespołu i tablicę ogłoszeń.

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/2021/2022

Procedura monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren szkoły

 1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim, a przebywa w jego obrębie, jest osobą postronną.
 2. Procedura dotyczy wejścia i przebywania na terenie Szkoły w dni pracy w godzinach: 6.30 – 20.00.
 3. W godzinach 20.00 – 6.30 dni powszednich, sobót i niedziel oraz w święta o możliwości wejścia do Szkoły decyduje Dyrektor.
 4. Pracownicy obsługi zobowiązani są monitorować wejścia i wyjścia na teren szkoły osób postronnych.
 5. Przed wejściem osoby postronnej na teren szkoły pracownik obsługi zobowiązany jest do sprawdzenia celu wizyty tej osoby w szkole i skierowania jej we właściwe miejsce.
 6. Odmowa podania celu wizyty uniemożliwia wpuszczenie osoby postronnej do budynku szkolnego.
 7. Wejście osoby postronnej do budynku szkoły bez zgody pracownika obsługi uważa się za wtargnięcie.
 8. W przypadku wtargnięcia pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły.
 9. Wejście i wyjście osoby postronnej do szkoły należy odnotować w Rejestrze wejść i wyjść osób postronnych do budynku szkoły.
 10. W przypadku wtargnięcia fakt ten odnotowuje się w rejestrze w celu wizyty, wpisując „wtargnięcie”.
 11. W przypadku przedłużania się wizyty osoby postronnej pracownik zobowiązany jest sprawdzić, czy nadal przebywa ona w szkole zgodnie z podanym celem wizyty.
 12. W trakcie imprez szkolnych z udziałem osób zaproszonych i rodziców oraz zebrań i konsultacji nie wymaga się wpisu do rejestru wejść i wyjść osób
 13. Nie wymaga się wpisu w rejestrze wejść i wyjść osób postronnych od uczniów innych szkół biorących udział w imprezach promocyjnych lub konkursach organizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 2.
 14. Nie wymaga się wpisu w rejestrze wejść i wyjść osób postronnych od miejscowych kurierów i doręczycieli poczty.
 15. Na koniec tygodnia pracy kartę rejestru przekazuje się do sekretariatu szkoły do analizy dyrektora. Karta rejestru z ubiegłego tygodnia jest umieszczana w dokumentacji wewnętrznej szkoły.
 16. Pracownicy obsługi zobowiązani są do dołożenia wszelkiej staranności przy wypełnianiu wymienionych wyżej obowiązków.
 17. Karty rejestru wejść i wyjść podlegają zniszczeniu komisyjnemu po zakończeniu roku szkolnego.

 

Procedura została wprowadzona w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CRP 3. Stopień CHARLIE i  wytycznymi organu prowadzącego.

Procedura została przedstawiona na Radzie Pedagogicznej 23 lutego 2022r.