Cele i zadania biblioteki szkolnej 

 1. Biblioteka szkolna wspomaga realizację procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły, wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły, kształtuje kulturę czytelniczą uczniów, rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów.
 2. Do zadań biblioteki szkolnej należą w szczególności:
 • udostępnianie książek, innych źródeł informacji i materiałów bibliotecznych;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 • gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych.

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Nr 2  w Brześciu Kujawskim

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice w lokalu biblioteki, w domu lub wypożyczając do pracowni przedmiotowych.
 2. W czasie trwania zajęć edukacyjnych w roku szkolnym można jednorazowo wypożyczyć 2 książki na dwa tygodnie.
 3. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoją kartę biblioteczną.
 5. Wypożyczonej książki nie można przekazywać osobom trzecim.
 6. Czytelnik jest obowiązany do szczególnej dbałości o wypożyczone książki.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej
 9. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 10. Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 11. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz używania telefonów komórkowych.
 13. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania tego regulaminu.

Regulamin wypożyczania i zwrotu książek w Zespole Szkół Nr 2  w Brześciu Kujawskim w czasie pandemii

 1. Przed wejściem do biblioteki dezynfekujemy ręce, przychodzimy w maseczce.
 2. W bibliotece może przebywać 2 uczniów, należy zachować minimum 1, 5 metra odległości od rozmówcy ( rekomendowane 2 metry ).
 3. Uczeń nie ma dostępu do księgozbioru bibliotecznego, książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. Zwracane książki należy odłożyć na stoliku wskazanym przez nauczyciela.
 5. Czas kwarantanny książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi 72 godziny.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom Zespołu Szkół Nr 2  w Brześciu Kujawskim

1. Rodzice/opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim.
2. Podręczniki i inne materiały edukacyjne są własnością szkoły.
3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i inne materiały edukacyjne mające postać papierową.
4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie wypożyczonego podręcznika i innych materiałów edukacyjnych.
5. Wypożyczanie podręczników z biblioteki przez uczniów odbywa się za pośrednictwem nauczyciela – bibliotekarza.
6. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki, nie pisanie lub rysowanie wewnątrz, dbanie o dokumenty towarzyszące, np. płyty CD).  Podręczniki należy obłożyć i podpisać ( imię i nazwisko, klasa, rok szkolny ).
7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego korzysta z kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
9. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe. W przypadku zniszczenia lub zgubienia materiałów ćwiczeniowych rodzic zobowiązany będzie we własnym zakresie zakupić nowy egzemplarz.
10. Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy użyczenia podręczników na początku każdego roku szkolnego.