Świetlica szkolna:

Świetlica szkolna jest otwarta w godzinach od 6;45 do 7;45 oraz 11;30 do 15;30.

  • Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców- na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły i ze szkoły, a także ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.
  • Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie kompletnie wypełnionej przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka ,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. Zawarte w niej informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy.
  • Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących.
  • Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie.
  • Świetlica szkolna pracuje według rocznego planu pracy świetlicy i opiera się na regulaminie świetlicy.

Wychowawcami świetlicy są:

Marcin Pałczyński

Ryszarda Bieś

Katarzyna Woźniak

Katarzyna Stępczyńska

Ilona Jabłońska

Aleksandra Nowak